adaptivni digitalni filtri

ADAPTIVNI DIGITALNI FILTRI

Milan M. Milosavljević, Branko D. Kovačević, Zoran Đ. Banjac
Knjiga upoznaje čitaoca najpre sa osnovnim pojmovima filtriranja i adaptivnog filtriranja a zatim ga uvodi u blast naprednih modernih algoritama od kojih neki predstavljaju doprinos autora ove knjige. Rad u oblasti adaptvne obrade signala zahteva korišćenje složenog matematičkog aparata. Izlaganje u knjizi podrazumeva detaljan prikaz matematičkih modela, koji su prikazani jasno i konzistentno.
Pošalji